Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

«Απουσία εκπροσώπου από την Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΚΑΒ»


Δυνάμει της υπ’αριθμ. A1β/Γ.Π.: 9245/14-02-2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Νόμου 4272/2014.
Έργο της Ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση και υποβολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα, δε, με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 28 του Νόμου 4272/2014, «Η τροποποίηση του οργανισμού του Ε.Κ.Α.Β. γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.».
Σημειωτέον, ότι η μεταβατική περίοδος του ως άνω άρθρου 28 παρατάθηκε μέχρι 31.12.2018 με τη παρ. 1 του άρθρου 59 του Νόμου 4486/2017, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.6β του Νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200).
Παρατηρώντας την σύνθεση της εν λόγω Ομάδας, αυτό που προκαλεί μείζονα εντύπωση είναι η παντελής απουσία εκπροσώπου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ. Η παράλειψη αυτή είναι τουλάχιστον αδικαιολόγητη, λαμβανομένης, ιδίως, υπόψη της σημασίας του ρόλου που διαδραματίζει η συγκεκριμένη υπηρεσία στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ.
Ενόψει τούτων θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση της ως άνω απόφασης του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κατά τρόπον ώστε στην επίμαχη Ομάδα Εργασίας να μετέχει οπωσδήποτε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. Η συμμετοχή της στην Ομάδα κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμη έως αναγκαία, προκειμένου το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού του ΕΚΑΒ να είναι πλήρως ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες της συγκεκριμένης άκρως νευραλγικής υπηρεσίας.
Ευελπιστώντας για την από μέρους σας άμεση ικανοποίηση του παραπάνω απόλυτα εύλογου αιτήματος, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης                   Αριστείδης Δάγλας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου